Innovation Park @NKC

โครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบาลประเทศไทย 4.0 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการ และงานวิจัยที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยไปยกระดับส่งเสริมเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมทั้งในรูปแบบการสร้าง Startup การต่อยอดงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่สนับสนุนให้นักศึกษาในหลากหลายสาขาวิชาได้มาทำงานร่วมกันและร่วมกับชุมชนเพื่อการต่อยอดผลิตภัณฑ์ไปสู่ Startup และเพื่อเป็นพื้นที่ของการทำงานเกิดการจับคู่ทางธุรกิจ แลกเปลี่ยนข้อมูล สร้าง Creative Data Base การให้คำปรึกษาการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ก่อให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในเครือข่าย เพื่อดึงเอาพลังของคนรุ่นใหม่อันเป็นจุดแข็งของสถาบันอุดมศึกษาออกมาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างมูลค่าทางนวัตกรรมสร้างสรรค์ในอนาคตได้

ขอใช้บริการห้อง InnovationPark