24 Facts IS KKU!

น้องๆสามารถทำความรู้จัก คณะสหวิทยาการของเราให้ดียิ่งขึ้น โดยร่วมรับชมคลิบ 24 ข้อที่ควรรู้เกี่ยวกับ
คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตรปริญญาตรี ที่เปิดรับสมัคร

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เปิดรับหลักสูตรปริญญาตรี ดังนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

(วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ)

  • รายละเอียด
...
วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
Computer and Information Science
... 0892823092 ...

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)

  • รายละเอียด
...
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
Environmental Science and Natural Resources
... 0933269362 ...

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

(วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิชาเอกวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์)

  • รายละเอียด
...
วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิชาเอกวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์
Data Science and Artificial Intelligence
... 0892823092 ...

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)

  • รายละเอียด
...
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
Teaching English as a Foreign Language
... 0846849029 ...

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

(เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นวัตกรรมและความยั่งยืน)

  • รายละเอียด
...
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นวัตกรรมและความยั่งยืน
International Economics, Innovation and Sustainability
... ...

ว่าที่น้องใหม่ห้ามพลาด!


...รับเข้านักศึกษาใหม่ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

IS CAMP DEK65

25 ตค. - 25 พย.64 เริ่มเปิดรับสมัครและร่วมประเมิน
26 พย. 64 แจ้งกำหนดการและช่องทางการร่วมค่าย (Line Group / Zoom)
29 - 30 พย. 64 ประกาศผลการประเมิน (เปิดดาวน์โหลด เกียรติบัตร)

แจกฟรี! Template Portfolio ใช้ใน IS CAMP DEK65

เราได้ทำ Template Portfolio สำหรับเป็นตัวอย่างในการส่ง Portfolio เข้ามาประเมินแล้ว สามารถใช้ Template ได้ที่นี่

TCAS65

IS KKU Admission