24 Facts IS KKU!

น้องๆสามารถทำความรู้จัก คณะสหวิทยาการของเราให้ดียิ่งขึ้น โดยร่วมรับชมคลิบ 24 ข้อที่ควรรู้เกี่ยวกับ
คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ว่าที่น้องใหม่ห้ามพลาด!


...รับเข้านักศึกษาใหม่ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แจกฟรี! Template Portfolio ใช้ใน IS KKU Pre-Audition DEK67

เราได้ทำ Template Portfolio สำหรับเป็นตัวอย่างในการส่ง Portfolio เข้ามาประเมินแล้ว สามารถใช้ Template ได้ที่นี่

IS KKU Pre-Quota 2567

ประเมินตนเองก่อน ก่อนเลือกวิชา
มีใบสัมฤทธิบัตรรับรอง ผลประเมิน
ยื่นคะแนน NETSAT ที่ดีที่สุด

IS KKU ค่ายเด็ก 67

1 กย. - 24 กย.66 เริ่มเปิดรับสมัคร
6 - 8 ตค.66 แคมป์ที่คณะสหวิทยาการ

หลักสูตรปริญญาตรี ที่เปิดรับสมัคร

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เปิดรับหลักสูตรปริญญาตรี ดังนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

(วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ)

 • รายละเอียด
...
วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
Computer and Information Science
... 0892823092 ...

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)

 • รายละเอียด
...
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
Teaching English as a Foreign Language
... 0846849029 ...

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

(วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิชาเอกวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์)

 • รายละเอียด
...
วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิชาเอกวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์
Data Science and Artificial Intelligence
... 0892823092 ...

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)

 • รายละเอียด
...
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
Environmental Science and Natural Resources
... 0933269362 ...

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

(เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นวัตกรรมและความยั่งยืน)

 • รายละเอียด
...
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นวัตกรรมและความยั่งยืน
International Economics, Innovation and Sustainability
... ...

TCAS67

IS KKU Admission

 • ...

  รอบที่ 1

  Portfolio

  - เปิดรับสมัคร 1-16 ต.ค. 66

  - ประกาศรายชื่อ(ผู้ผ่านการคัดเลือก) 16 พ.ย. 66

  - สอบสัมภาษณ์ 20-21 พ.ย. 66

  - ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรอง 25-27 พ.ย. 66

  - Clearing House 6-7 ก.พ. 67

  ดูปฏิทิน รายละเอียด สมัครเรียน
 • ...

  รอบที่ 2

  Quota

  - เปิดรับสมัคร 1-15 มี.ค. 67

  - ประกาศรายชื่อ(ผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1) 24 มี.ค. 67

  - ประกาศรายชื่อ(ผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 2) 5 เม.ย. 67

  - สอบสัมภาษณ์ 9-10 เม.ย. 67

  - Clearing House 2 พ.ค. 67

  ดูปฏิทิน รายละเอียด สมัครเรียน
 • ...

  รอบที่ 3

  Admission

  - เปิดรับสมัคร 6-12 พ.ค. 67

  - ประกาศรายชื่อ(ผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1) 20 พ.ค. 67

  - ประกาศรายชื่อ(ผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 2) 25 พ.ค. 67

  - สอบสัมภาษณ์ 29-30 พ.ค. 67

  - Clearing House 20-21 พ.ค. 67

  ดูปฏิทิน รายละเอียด สมัครเรียน
 • Go To
  KKU
  Admission