แนะนำหลักสูตร

คุณสนใจหลักสูตรไหนบ้าง?

หลักสูตรทั้งหมด Facebook
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
สาขาวิชาการจัดการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
INTERDISCIPLINARY TODAY

รอบรั้วสหวิทยาการ

คณะสหวิทยาการ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ฯ ติดตามความก้าวหน้า "โครงการหนองคายโมเดล"

  วันที่ 29 กันยายน 2564 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมในโครงการสัมมนา เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรฐานราก” เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการยกระดับอาชีพเก

INTERDISCIPLINARY News

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะสหวิทยาการฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดคณะสหวิทยาการ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ประกาศคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 92/2564) เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังกัดคณะสหวิทยาการ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 1. การเรียนการสอนทุกรายวิชา ให้เป็นไปตามวัน เวลา ที่กำหนดใน มข.30 2. การจั