แนะนำหลักสูตร

คุณสนใจหลักสูตรไหนบ้าง?

หลักสูตรทั้งหมด Facebook
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการเงินธุรกิจ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) คณะสหวิทยาการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
INTERDISCIPLINARY TODAY

รอบรั้วสหวิทยาการ

คณะสหวิทยาการ มข. ให้การต้อนรับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

        เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมหงดิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยเขตหนองคาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ  แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร ให้การต้อนรับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานำโดย ผู้ช

INTERDISCIPLINARY News

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 50/2567 เรื่อง เกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการอาหารปรุงสำเร็จ

        ด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย มีความประสงค์จะรับสมัครประมูลผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อดำเนินการจำหน่ายอาหารกลางวัน และอาหารว่างสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้