ประวัติความเป็นมา

ปี พ.ศ. 2533 - 2538
     ในการก่อตั้งวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีรากฐานมาจากความคิดของกลุ่มประชาชน ภาคเอกชน ราชการ  พ่อค้าในจังหวัดหนองคาย และความคิดในการขยายวิทยาเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปยังจังหวัดหนองคาย ในปี 2534 สมัยรองศาสตราจารย์นายแพทย์นพดล  ทองโสภิต เป็นอธิการบดี  ปี 2536 – 2537 ในสมัยศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย  วัฒนศัพท์ เป็นอธิการบดีได้สานต่อแนวคิดในเรื่องที่ดินในการก่อตั้งมาเป็นระยะๆ ปี 2538    รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา  จินดาประเสริฐ  ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ได้สานต่อโครงการจัดตั้งวิทยาเขตหนองคายจนเป็นรูปธรรม
ปี พ.ศ. 2539 - 2540
     ปีงบประมาณ 2540 สำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศหนองคาย  และเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารบริหาร อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ และปรับปรุงระบบสาธารณูปการในอาคาร และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ จนสิ่งก่อสร้างบางส่วนเสร็จสมบูรณ์ในระดับหนึ่ง  ทั้งนี้วิทยาเขตหนองคายเป็นโครงการที่ได้รับการบรรจุไว้ให้เป็นโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8 ของทบวงมหาวิทยาลัย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 8 (2540 - 2544) 
ปี พ.ศ. 2541 - 2542
     โดยความเห็นชอบของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2541 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2541 เห็นชอบให้จัดตั้ง “วิทยาลัยหนองคาย” เป็นสถาบันการศึกษาสังกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และเห็นควรให้เปิดรับนักศึกษาโดยเร็ว จึงเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2541 ระดับปริญญาตรี  2 หลักสูตร 2 สาขาวิชา คือ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน และปีการศึกษา 2542 รับนักศึกษาเพิ่มอีก 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว  โดยฝากเรียนที่คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น   
ปี พ.ศ. 2543 - 2547
     ดำเนินการย้ายนักศึกษาและบุคลากรมาจัดการเรียนการสอน ณ สถานที่ตั้ง จังหวัดหนองคาย  เลขที่ 112 หมู่ที่ 7  ถนนเฉลิมพระเกียรติ  ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย  บนเนื้อที่  516  ไร่  2 งาน   และเปิดรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นอีก 3 หลักสูตร  ได้แก่  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน  3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการประมง  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  และสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  ปัจจุบันใช้ชื่อ “มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย”
ปี พ.ศ. 2548 - 2549
     เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี จำนวนรวมทั้งสิ้น 8 หลักสูตร 
ปี พ.ศ. 2550 - 2551
     เปิดรับนักศึกษาเพิ่มเติม 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี เปิดสอนปริญญาตรี รวม  10 หลักสูตร 
ปี พ.ศ. 2552
     เปิดรับนักศึกษาเพิ่มเติมระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมและการจัดการโลจิสติกส์ เปิดสอนปริญญาตรี รวม 12 หลักสูตร และปริญญาโท 1 หลักสูตร
ปี พ.ศ. 2553
     เปิดรับนักศึกษาเพิ่มเติมระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว และปริญญาโท 1 หลักสูตร คือหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม เปิดสอนปริญญาตรี รวม 14 หลักสูตร และปริญญาโท รวม 2 หลักสูตร
ปี พ.ศ. 2554
     เปิดรับนักศึกษาเพิ่มเติมระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา เปิดสอนปริญญาตรี รวม 15 หลักสูตร และปริญญาโท 2 หลักสูตร (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป งดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 สาขาวิชา คือ เทคโนโลยีการอาหาร และการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน

ข่าวล่าสุด