...

คณะสหวิทยาการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปี 2566

        เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 ณ อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ไตรเพิ่ม รองคณบดีคณะสหวิทยาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปี 2566” โดยเป็นโครงการตามนโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬาอย่างเป็นระบบและจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอและกว้างขวางทั่วประเทศไทย เพื่อสร้างกระแสการเล่นกีฬาของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเล็งเห็นว่า นิสิต นักศึกษา ที่แข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศนั้น มีเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ ของนิสิตนักศึกษาทั้งหมด

จึงประสงค์ให้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต โดยแบ่งเป็นภูมิภาคหลัก ๆ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง วัตถุประสงค์อีกประการคือ องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้ประกาศให้ วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็น “วันกีฬามหาวิทยาลัยสากล” สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้กำหนดให้มีการจัดโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา ในช่วงเดือนกันยายนพร้อมกันทั่วประเทศ ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีสถาบันสมาชิกในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 20 สถาบัน มีจำนวนนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมกว่า 300 คน 

ข่าวล่าสุด