นายวชรินันท์ คงทวี

นายวชรินันท์ คงทวี
Mr. Wacharinun Kongtawee

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำแหน่งบริหาร: หัวหน้างานงานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่ง: วิศวกร ชำนาญการ
สังกัด: งานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม