นายสุวิทย์ อินทลักษณ์

นายสุวิทย์ อินทลักษณ์
Mr. Suwit Inthalak

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมโยธา
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น
ตำแหน่ง: พนักงานช่างเทคนิค
สังกัด: งานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม