นายสมบูรณ์ บุญรวม

นายสมบูรณ์ บุญรวม
Mr. Somboon Bunruam

ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์
สังกัด: งานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม