นายณรงค์ วงศ์ใหญ่

นายณรงค์ วงศ์ใหญ่
Mr. Narong Wongyai


ตำแหน่ง: คนงาน
สังกัด: งานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม