นายวรสิทธิ์ โคตรชมภู

นายวรสิทธิ์ โคตรชมภู
Mr. Worasit Khotchomphoo

มัธยมศึกษาตอนปลาย
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองหนองคาย
ตำแหน่ง: คนงาน
สังกัด: งานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม