นายศิริชัย วะรังษี

นายศิริชัย วะรังษี
Mr. Sirichai Warangsee

ปวส. ช่างยนต์
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
ตำแหน่ง: นายช่างเครื่องยนต์
สังกัด: งานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม