สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

หลักสูตร

  • 29 เมษายน 2564
  • Jatupon
  • 6114 Views

ระดับปริญญาตรี

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (Bachelor of Science Program in Environmental Science and Natural Resources)
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร (Bachelor of Science Program in Food Technology and Innovation)
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ (Bachelor of Science Program in Aquatic Animal Production Technology)

ระดับปริญญาโท

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) (Master of Science Program in Applied Bioresource Science (International Program))

ระดับปริญญาเอก

  1.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) (Doctor of Philosophy Program in Applied Bioresource Science (International Program))