สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย        : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ

ภาษาอังกฤษ     : Bachelor of Science Program in Aquatic Animal Production Technology

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :    วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :    วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :    Bachelor of Science (Aquatic Animal Production Technology)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :    B.Sc. (Aquatic Animal Production Technology

ปรัชญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านการผลิตสัตว์น้ำ มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติในด้านการผลิตสัตว์น้ำ มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ มีความพร้อมสำหรับการทำงาน การสร้างอาชีพ การแก้ปัญหาและการพัฒนาความรู้ทางการผลิตสัตว์น้ำทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงานในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

 1. มีองค์ความรู้ ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริงจากสถานประกอบการและสามารถปฏิบัติงานในด้านการผลิตสัตว์น้ำได้อย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งมีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ
 2. มีความสามารถในการแสวงหาและบูรณาการองค์ความรู้ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนางานทางด้านการผลิตสัตว์น้ำได้อย่างเหมาะสม
 3. มีทักษะความสามารถในด้านการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์วิจัย การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม
 4. เป็นผู้ใฝ่รู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการที่ทันสมัย
 5. เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและทางวิชาชีพ รวมถึงมีความกล้าหาญทางจริยธรรม และมีทักษะความพร้อมด้านสังคมที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในอนาคต
การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
 1.  เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
 2. เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562 หมวดที่ 9
 3. สอบผ่านทุกรายวิชาในกลุ่มพื้นฐานวิชาชีพและต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือต้องได้ระดับ คะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C
 4. ต้องผ่านการฝึกงานภายในเป็นระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง
 5. สำหรับนักศึกษาแผนที่ 1 (แผนฝึกงาน) ต้องผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการประมง หรือ การผลิตสัตว์น้ำที่สาขาวิชาฯ เห็นสมควรอย่างน้อย 1 สถานประกอบการ มีระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า  2เดือน หรือ ระยะเวลา รวมไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง โดยมีสถานะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
 6. ต้องเข้ารับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 7.  สอบผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
 8. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
 9. การให้อนุปริญญา สำหรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านการศึกษาในระดับปริญญาตรี แต่ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชา ต่างๆ ในหลักสูตรครบตามหลักสูตรแล้วและมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 2.00 แต่ไม่ต่ำกว่า 1.75 สามารถให้อนุปริญญาได้
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
 • สามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวทางด้านการผลิตสัตว์น้ำ นักวิชาการการส่งเสริมการขาย นักวิชาการการวิจัยและพัฒนาทางด้านการผลิตสัตว์น้ำในบริษัทและหน่วยงานเอกชน รับราชการในสถาบันการศึกษา กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมทรัพยากรน้ำ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร องค์การปกครองท้องถิ่น นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ พนักงานในหน่วยงานอื่นๆ เช่น ฟาร์มประมง ด้านเครื่องมือประมง ด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ ด้านอาหารสัตว์น้ำ
รายละเอียดเพิ่มเติม