...

ป.โท สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยว คณะสหวิทยาการ มข. ศึกษาดูงานจากพื้นที่จริง ณ สปป.ลาว

เมื่อวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2566 หลักสูตรปริญญาโท สาขา เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยว คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บดี ปุษยายนันท์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุราพร สีหาบุตร  อาจารย์ประจำหลักสูตร  และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้นำคณะนักศึกษาจำนวน  9 คน เขาศึกษาดูงาน ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนชนลาว โดยได้ศึกษาดูงาน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการโลจิสติกส์    Vientiane logistics Park ,  Thanaleng Dry port  เพื่อรับฟังการบรรยายแผนการพัฒนาการลงทุนของพื้นที่ และความเชื่อมโยงด้านการจัดการจัดการขนส่งและโลจิสติกส์จากตัวแทนฝ่ายดำเนินงานของกลุ่ม Vientiane logistics Park นอกจากนั้นยังได้เข้าชมแหล่งการจัดการท่องเที่ยวสีเขียว Nam Pean Yorlapa  ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้นายพชรพุฒิ ภครศักดิ์ชัย ตัวแทนนักศึกษา กล่าวว่า “ได้รู้คำว่าการเชื่อมโยง land lock  สู่ land link  เห็นแนวคิดการสร้างวิกฤตเป็นโอกาส สามารถนำมาเชื่อมโยงได้ และก่อให้เกิดภาพแผนการพัฒนาการคมนาคมในอนาคต ในขณะเดียวสามารถมองว่าประเทศไทยจะแนวทางหรือยุทธศาสตร์ที่จะรับมือความเชื่อมโยงกับ สปป.ลาวได้อย่างไร”

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด