...

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บันทึกความร่วมมือ (MOA) กับคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

วันที่ 8 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ NK 2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและกิจกรรมนักศึกษาระหว่างประเทศและบันทึกข้อตกลง (MOA) ความร่วมมือทางวิชาการ กิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม ร่วมกัน ระหว่างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ ภาควิชารัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

ตัวแทนคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการทางด้าน ภาควิชารัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว มี รองศาสตราจารย์ ดร.เวียงวิไล เที่ยงจันไซ คณบดีคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวและคณะผู้บริหารคณาจารย์ เป็นตัวแทนบันทึกข้อตกลง MOA  

ซึ่งใน โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและกิจกรรมนักศึกษาระหว่างประเทศ มีการแสดงดนตรีโปงลางและมีพิธีบายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธืคณาจารย์และนักศึกษาทั้ง 2 สถาบันจากนั้นได้มีการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายและเดินทางต่อไปยังวัดโพธิ์ชัยเพื่อกราบไหว้ขอพรสิ่งสักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวจังหวัดหนองคายและได้รับความเมตตา จากพระครูภาวนาธรรมโฆสิต ดร.(เดชศักดิ์ ธีรปญฺโญ ป.ธ.๔) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย ให้พรและมอบของที่ระลึก

ด้วยวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยขอนแก่น“การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก”และวิสัยทัศน์การพัฒนาคณะสหวิทยาการ “คณะชั้นนำในการบูรณาการพหุศาสตร์ สู่การสร้างโอกาสและภูมิปัญญาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” ได้กำหนดยุทธศาสตร์การนำมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ โดยการสร้างความร่วมมือและการพัฒนาร่วมกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ทั้งด้านการเรียน การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ รวมถึงการร่วมสร้างนวัตกรรม มุ่งปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา การพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในอนาคตต่อไป

ข่าวล่าสุด