...

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

        เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ NK2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ เป็นประธานเปิดโครงการมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 

ด้วยปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คณะสหวิทยาการมีบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ  1  ท่าน  คือ นายนิคม ศรีหาธาตุ ตำแหน่งคนงาน สังกัดงานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม กองบริหารงานคณะ ซึ่งเป็นบุคลากรสำคัญของคณะสหวิทยาการและที่ผ่านมาทุกท่านได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ  และพลังความคิดใน  การทำงานมาเป็นเวลานาน  ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ  ได้นำไปถือปฏิบัติเป็นแนวทางที่จะสานต่อในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  เพื่อการพัฒนาคณะสหวิทยาการให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน จนถึงวาระเกษียณอายุราชการ คณะสหวิทยาการได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้เกษียณอายุราชการ  ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าแก่องค์กรซึ่งได้ทำประโยชน์แก่สังคมมาเป็นเวลายาวนาน  คณะสหวิทยาการจึงได้จัดโครงการมุทิตาจิตเพื่อเป็นเกียรติและคารวะผู้อาวุโส  โดยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์  บุคลากร  ซึ่งเป็นธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่ถือปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องสืบไป

ข่าวล่าสุด