งานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

บุคลากรงานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

หัวหน้างาน
นายวชรินันท์ คงทวี
Mr. Wacharinun Kongtawee
วิศวกร ชำนาญการ
นายมงคล ดอนประจง
Mr. Mongkol Donprajong
พนักงานขับรถยนต์
นายศิริชัย วะรังษี
Mr. Sirichai Warangsee
นายช่างเครื่องยนต์
นายสมบูรณ์ บุญรวม
Mr. Somboon Bunruam
พนักงานขับรถยนต์
นายอนุสรณ์ แสนทวี
Mr. Anusorn Santawee
พนักงานช่างเทคนิค
นายเดชา สุโพธิ์
Mr. Decha Supho
พนักงานขับรถยนต์